Nasze cele

 • Integracja społeczeństwa wokół spraw istotnych dla miasta Tychy i jego mieszkańców.
 • Pobudzanie inicjatyw społecznych zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta.
 • Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz środowisk związanych z Tychami oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży.
 • Podejmowanie inicjatyw wspierających osoby niepełnosprawne.
 • Inicjowanie i rozwijanie współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wpływającymi swoimi działaniami na rzecz poprawy poziomu życia mieszkańców.
 • Podejmowanie dialogu z władzami samorządowymi miasta w sprawach istotnych dla różnych grup społecznych.
 • Inspirowanie i prowadzenie działań propagujących tradycje miasta, dorobek i aktualne osiągnięcia w celu umacniania więzi i rozwoju patriotyzmu lokalnego oraz kształtowania samorządności lokalnej.
 • Nawiązywanie współpracy partnerskiej ze społecznościami miast w kraju i za granicą.
 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na rozwój inicjatyw obywatelskich.
 • Podejmowanie interwencji w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców miasta Tychy.
 • Pobudzanie oddolnej aktywności obywatelskiej.
 • Wspieranie nieformalnych grup społecznych oraz  lokalnych działaczy w ich działaniu na rzecz rozwiązywania występujących problemów w Tychach.
 • Aktywna działalność na poziomie organów samorządowych Miasta Tychy.