Prezydent Tychów bez absolutorium!

IMG_3377

W trakcie sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 maja, wycofano z porządku obrad wniosek o udzielenie Andrzejowi Dziubie prezydentowi Tychów, absolutorium. Członkowie komisji rewizyjnej (w składzie dwuosobowym) nie zajęli stanowiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium (jeden głosował za absolutorium, a drugi przeciw). W takim układzie komisja nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku. Tym samym przygotowana przez Prezydenta uchwała o udzieleniu mu absolutorium nie mogła być przedmiotem obrad Rady Miasta, gdyż komisja rewizyjna nie wnioskowała do rady o udzielenie absolutorium a tego wymaga ustawa o samorządzie gminnym i procedura uchwalania absolutorium w samorządzie. 

W procedurze udzielenia absolutorium komisja rewizyjna zajmuje bardzo ważną pozycję. Ponieważ bada sprawozdanie z wykonania budżetu i roczne sprawozdania finansowe, na tej podstawie podejmuje uchwałę o udzieleniu prezydentowi absolutorium. Uchwała komisji rewizyjnej jest podstawą do wysłania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wyrażenie opinii RIO w sprawie wniosku komisji. Gdy RIO wyda opinię pozytywną, to Rady Miasta powinna głosować uchwałę w sprawie absolutorium. Komisja rewizyjna RM Tychy składa się z dwóch osób: radnego Klaudiusza Slezaka, przewodniczącego i radnej Lidii Gajdas – wiceprzewodniczącej. 18 maja 2017 r. komisja rewizyjna głosowała nad absolutorium dla prezydenta Dziuby. Radna Lidia Gajdas była za absolutorium, radny Klaudiusz Slezak przeciw. Komisja nie zajęła więc stanowiska, a co za tym idzie RIO nie wydało swojej opinii. Bez opinii RIO udzielenie absolutorium jest nie możliwe.

Głosowane na Radzie Miasta było tylko sprawozdanie finansowe prezydenta za rok 2016: 10 radnych było przeciw, 14 radnych za. Radni TNMO głosowali przeciwko przyjęciu sprawozdania finansowego prezydenta z uwagi na nie wykonanie budżetu w kwocie ponad 64 mln zł. Z pewnością sprawa ta będzie miała swój dalszy ciąg na czerwcowej sesji rady miasta, gdyż radny Tadeusz Furczyk (kiedyś PIS a obecnie niezrzeszony, ale popierający Prezydenta Dziubę) postanowił nagle na sesji Rady Miasta Tychy złożyć rezygnację z pracy w jednej komisji i przystąpić do pracy w komisji rewizyjnej. W takim układzie komisja ma już trzech członków, w tym dwóch ze środowiska popierającego Prezydenta.

 

Proponowane posty