Obwodnica dla Tychów

Dariusz Wencepel

Nie od dzisiaj wiadomo, że budowa północnej obwodnicy miasta Tychy jest dla włodarzy naszego miasta priorytetem, który przed wyborami samorządowymi w 2002r., znalazł swoje miejsce na łamach prasy. Dotychczasowa realizacja tych „zacnych” planów pobudziła mieszkańców do działania, którego efektem było zgłoszenie do wyłożonego projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” uwag popartych ponad tysiącem podpisów o wprowadzeniu do Studium przebiegu obwodnicy północnej. Pomimo deklarowania zasadności takiej inwestycji, nie wpisano jej przebiegu do rysunku Studium, co dało by jasność w kształtowaniu polityki przestrzennej i inwestycyjnej miasta na kolejne lata.

Na fali społecznej krytyki zapisu w projekcie zmiany Studium, który mówił o przebudowie DK 44 do pasa ok. 50 metrów, w części tekstowej Studium które zostało przedłożone Radzie Miasta znalazł się zapis: „Postuluje się umieszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego oraz w programach zadań służących realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadloklanym w zakresie sieci dróg krajowych- zadania polegającego na budowie obwodnicy północnej części Tychów w ciągu drogi krajowej nr 44, obejmujący alternatywny przebieg całego odcinka w granicach miasta Tychy, od planowanego węzła „Wilkowyjskiego” do granic miasta.”

Interesujące jest to, że w ustaleniach Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego uchwalonego dnia 21 czerwca 2004r., znajduje się już zapis mówiący o obwodnicy Tychów, tj. w dziale 3.4. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury na stronie 81 znajduje się zapis: „segregacja ruchu samochodowego tranzytowego i lokalnego z wyprowadzeniem przejazdów tranzytowych poza tereny o gęstej zabudowie, budowa obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych: DK 44 – Tychy, Bieruń.” Z kolei w odpowiedzi na interpelację w sprawie obwodnicy i drogi DK 44 datowanej na 8 kwietnia 2013r., Zastępca Prezydenta Pani Alicja Kulka twierdzi, że powyższy zapis planu „odnosi się do omawianego północnego obejścia drogi krajowej nr 44 wyłącznie w kategoriach ogólnikowego zapisu dróg postulowanych”. Jak zatem należy rozumieć i ważyć zapis „postuluje się”, który znalazł się w Studium, skoro obowiązujące ustalenie Planu wojewódzkiego sprowadziło się wcześniej jedynie do „ogólnikowego zapisu dróg postulowanych?” Powaga dokumentu Studium nie powinna zawierać życzeń czy żądań, a tak właśnie należy rozumieć słowo „postulat”, jak sama nazwa wskazuje, Studium powinno wyznaczać „kierunki”, a takowego śladu przebiegu obwodnicy na rysunku Studium nie zamieszczono. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, nie określa też w jakim czasie będziemy zgłaszać do Planu Zagospodarowania Województwa wniosek dotyczący obwodnicy i jej konkretnego przebiegu, gdyż nie znamy bowiem daty zmiany tego Planu. Mając na uwadze niedoskonałość tego zapisu 10 października 2013r. Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną, złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Miasta projekt uchwały w sprawie „podjęcia prac projektowych związanych z ustaleniem przebiegu Obwodnicy miasta Tychy w ciągu Drogi Krajowej nr 44”. Projekt tej uchwały był swoistym ziszczeniem potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców zaniepokojonych brakiem działań ze strony władz miasta i straconych szans na finansowanie tej inwestycji w kolejnej już perspektywie finansowej UE. W poprzednim Studium z 2002r. istniały dwie rezerwy terenu pod budowę drogi o charakterze ponadlokalnym które biegły przez niezabudowane tereny północnych Wilkowyj i Lasów państwowych, które nie zostały uwzględnione w obecnym Studium. Brak takiej rezerwy w obecnym Studium spowoduje, że może dojść do zabudowy terenów które były dotychczas obciążone możliwością przebiegu takiej drogi. Gdyby utrzymano te zapisy, bądź wpisano lepsze, musiały by one znaleźć swoje odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zabezpieczały by interes społeczny w pełni i nie powodowały konfliktów przestrzennych w przyszłości. Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy drogi krajowej ma mieć charakter ponadlokalny, zapisy Studium ograniczają pole działania do granic administracyjnych gminy, zatem wykonanie postulatu zawartego w Studium, patrząc literalnie sprowadza się głównie do zgłoszenia przez Prezydenta wniosku do Marszałka Województwa. Radni Klubu TNMO mając powyższe na uwadze złożyli projekt uchwały następującej treści: „Uznaje się budowę obwodnicy miasta Tychy w ciągu drogi krajowej nr 44 za zadanie priorytetowe w zakresie rozwiązań komunikacyjnych miasta Tychy o charakterze ponadlokalnym”. Paragraf drugi uchwały zawiera następujący zapis: „Podjąć prace koncepcyjne w celu: opracowania wariantowych koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tychów w ciągu drogi krajowej nr 44 w porozumieniu z gminami sąsiednimi, wypracowania wspólnego, społecznie zaakceptowanego jej przebiegu, złożenia wniosku do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego oraz programu zadań służących realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym”. Pomimo iż przedmiotowy projekt uchwały wpłynął na 21 dni przed październikową sesją Rady Miasta Tychy, wydarzyła się sytuacja bezprecedensowa w historii tyskiego samorządu. Podobne uchwały przechodzą w innych gminach jednogłośnie, a w Tychach nie dano nawet szansy by zajęła się jej przyjęciem lub odrzuceniem Rada Miasta Tychy podczas sesji październikowej sesji. Głosami radnych klubu Prezydenta Andrzeja Dziuby i radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie zaopiniowano tego projektu uchwały na Komisjach Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, by nie trafił on pod obrady Rady na sesji październikowej. Komisje zostały powołane ku temu, aby opiniowały projekty uchwał, które należą do ich właściwości. Radni członkowie Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, którzy zagłosowali za wycofaniem z porządku obrad tej uchwały, wybrali ścieżkę, która miała na celu nie opiniowanie tej uchwały, gdyż wtedy Przewodniczący Rady może nie wprowadzić jej do porządku obrad na sesji. Tym samym radni dali jasny przykład, że utrzymywanie tych komisji z kieszeni podatnika jest nie potrzebne, skoro Radni wyzbyli się swoich kompetencji i nie potrafili zaopiniować pozytywnie bądź negatywnie uchwały, która została skierowana na przez przewodniczącego zgodnie z ich właściwością. Jeszcze większe zdziwienie radnych wnioskodawców spotkało podczas ustalania porządku dziennego obrad sesji Rady Miasta Tychy, gdy złożyłem wniosek o wprowadzenie tej uchwały pod obrady, celem rozpatrzenia przez Radę Miasta, skoro dwie Komisje nie potrafiły wydać opinii na jej temat. Zasadne było aby wszyscy radni mogli się zapoznać z treścią tej uchwały, zabrać głos w dyskusji i poddać ją pod głosowanie, w końcu do tego zostali wybrani przez Mieszkańców. Jednak wydarzyła się rzecz, która zostanie na zawsze zapamiętana jako akt zaprzeczenia samorządności, gdyż jedynie radni klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i radny Marek Niedbał byli zainteresowani poznaniem stanowiska Rady Miasta Tychy w sprawie tej uchwały. Radni Klubu Prezydenta Andrzeja Dziuby i Pis-u, zagłosowali przeciw wprowadzeniu tej uchwały pod obrady Rady Miasta, Radni PO się wstrzymali…. Wydarzenie to dało świadectwo wyzbycia się swoich ustawowych kompetencji oraz odebrało mieszkańcom możliwość poznania stanowiska poszczególnych radnych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców aby ich reprezentowali, a nie Prezydenta któremu ta uchwała mogła się nie podobać. 31 października przeszedł do historii tyskiego samorządu jako dzień, w którym zaprzeczono ideom samorządności! Na 3 dni przed planowanym omawianiem przedmiotowego projektu uchwały na posiedzeniu Komisji Inicjatyw i Ładu Przestrzennego, Zarządzeniem Prezydenta powołano „Zespół roboczy do spraw opracowania wariantowych koncepcji przebiegu obwodnicy północnej części Tychów”. Uwzględniając dotychczasowe dokonania obecnego Prezydenta w zakresie budowy Obwodnicy Północnej, powołanie tego Zespołu jest efektem zgłoszonego projektu uchwały radnych TNMO. Mieszkańcy zaniepokojeni dotychczasowym tempem prac nad obwodnicą już wcześniej wzięli sprawę w swoje ręce i założyli Komitet Społeczny który działa na rzecz jej budowy. Członkiem honorowym Komitetu jest Pani Poseł Ewa Kołodziej, która wspiera działania Komitetu, dzięki jej działaniu złożona została także stosowna interpelacja poselska, za co serdecznie dziękujemy. Na sesji październikowej, Prezydent został o tym fakcie poinformowany i zaproszony do współpracy z Komitetem poprzez Zespół roboczy który powołał. Miejmy nadzieje, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązanie dobre dla Tychów.

Proponowane posty