Interpelacja poselska w sprawie budowy obwodnicy w Tychach

Ewa Kołodziej

Poseł Ewa Kołodziej złożyła w dniu 9 października 2013 roku interpelację poselską nr 21566 skierowaną do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy drogi wyprowadzającej ruch samochodowy z Tychów, która przebiegała by w ciągu DK nr 44. Poniżej zamieszczamy treść interpelacji i udzieloną odpowiedź. Wynika z niej, że budowa obwodnicy w Tychach jest możliwa.

Interpelacja nr 21566

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie budowy drogi wyprowadzającej ruch samochodowy z Tychów, która przebiega w ciągu drogi krajowej nr 44

Szanowny Panie Ministrze! Zaniepokojeni mieszkańcy Tychów zwrócili się do mnie z zagadnieniem dotyczącym budowy drogi, która wyprowadzi ruch samochodowy z miasta Tychy. Jak powszechnie wiadomo, miasto Tychy jest miastem tranzytowym, dlatego dziennie przejeżdża przez nie bardzo duża ilość samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Nowa droga odciążyłaby miasto w sposób rzeczywisty od ruchu tranzytowego, eliminując go dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszary o gęstej zabudowie, i ograniczyłaby ruch kołowy, dzięki czemu poprawiłoby to płynność poruszania się po mieście. Sprzyjałoby to rozwojowi komunikacji rowerowej i pieszej. Przyczyniłoby się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców, poprawy środowiska, a tym samym podniosłoby atrakcyjność wizerunku miasta. Mieszkańcy od lat postulują dokonanie zmiany przebiegu DK44, która stałaby się wtedy arterią północną miasta od Mikołowa po Bieruń.

Władze samorządowe również dostrzegają potrzebę zmniejszenia natężenia ruchu w mieście Tychy, natomiast z całą pewnością nie są w stanie udźwignąć finansowania tego rodzaju inwestycji. W sytuacji gdyby plany dotyczące budowy nowej drogi umieścić w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego oraz programach inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych, umożliwiłoby to pozyskanie na ten cel zewnętrznego finansowania. Nie bez znaczenia jest również to, że DK44 graniczy bezpośrednio z terenami dwóch stref ekonomicznych – katowickiej oraz tyskiej. Sąsiedztwo stref ekonomicznych zapewniających zatrudnienie dla wielu mieszkańców województwa śląskiego znacząco zwiększa natężenie ruchu samochodowego i dlatego konieczna wydaje się potrzeba powstania nowej arterii miasta Tychy. Istotnym faktem dla tego typu inwestycji jest to, że obecnie tereny, które mogłyby zostać wykorzystane pod budowę nowej drogi, nie są zabudowane, co wiąże się z niższymi kosztami związanymi z podjęciem inwestycji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji polegającej na budowie dróg wyprowadzających ruch samochodowy z miast?

2. Czy ministerstwo posiada informacje dotyczące przyszłości DK44?

3. Jakie rozwiązania może zaproponować ministerstwo mieszkańcom Tychów w zaistniałej sytuacji?

4. Czy zdaniem ministerstwa przeprowadzenie takiej inwestycji nie wpłynęłoby pozytywnie na rozwój stref ekonomicznych znajdujących się na tym obszarze?

Z poważaniem

Poseł Ewa Kołodziej

Warszawa, dnia 9 października 2013 r.

Udzielona odpowiedź

Proponowane posty