Apel o odwołanie Darii Szczepańskiej

dariaszczepanska1

Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 25 czerwca radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Prawa i Sprawiedliwości odczytali list otwarty do Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby w którym zaapelowali do Prezydenta Miasta o odwołanie ze swojego stanowiska Pani Darii Szczepańskiej, której postawa wobec radnych szczególnie opozycyjnych odbiega od norm i reguł przyjętych w samorządzie. Nazywanie pracy radnych i ich samych oszustami wykracza poza granice dopuszczalnej krytyki i obniża poziom debaty publicznej. Poniżej treść apelu do Prezydenta. Niestety po raz kolejny obecność na sali sesyjnej Prezydenta Dziuby była chwilowa i dość szybko po rozpoczęciu sesji opuścił on obrady Rady Miasta Tychy. Treść listu poniżej:

Tychy 25/06/2015

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości
Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną

List otwarty do Prezydenta Miasta Tychy
Andrzeja Dziuby

Szanowny Panie Prezydencie
Statut Miasta Tychy w paragrafie § 40: „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Miasta (…) „Radny przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Miasta postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia”.

Na sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy złożyliśmy ślubowanie o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż BÓG”.

W nawiązaniu do pełnionych przez nas funkcji pragniemy oświadczyć, że postawa Pana pierwszej zastępczyni Pani Darii Szczepańskiej w stosunku do radnych opozycji, jest skandaliczna. Oszczerstwa i zarzucanie przez urzędnika samorządowego Radnym Miasta Tychy że są „oszustami”, bo upomnieli się w imieniu wielu tysięcy mieszkańców o zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla dzieci to przekroczenie ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego a także brak elementarnej politycznej klasy. Arogancja i brak kultury na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Tychy prezentowane przez Panią Darię Szczepańską wobec radnych, którzy mają odmienne poglądy to niestety norma w postępowaniu Pana podwładnej. Są jednakże granice ,których urzędnikowi samorządowemu przekraczać nie wolno! Ustawa o pracownikach samorządowych w paragrafie 24 punkt pierwszy mówi że „do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli”. Zaś punkt drugi cytowanego paragrafu ustawy mówi że „do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

Jako radni chcemy wierzyć, że hołduje Pan jako Prezydent tym zasadom. Nie zgadzamy się z Pana polityką w różnych aspektach funkcjonowania naszego miasta. Jednak mimo tych różnic, nie używamy w polemice słów i wyrażeń pełnych insynuacji i pogardy. Zachowanie Pani Darii Szczepańskiej jest niedopuszczalne. Z uwagi na karygodne postępowanie i brak możliwości dalszej współpracy z Pana zastępczynią apelujemy do Pana o odwołanie Pani Darii Szczepańskiej z zajmowanego stanowiska.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Klubu TNMO Jakub Chełstowski
W imieniu Klubu PIS Tadeusz Furczyk

Proponowane posty

Leave a Comment